Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

sähköposti: tsau.ry@gmail.com

2. Rekisterin käsittelijä

Autismiliitto ry
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
puh 050 3709 155

(jäljempänä liitto)

Yhteyshenkilö jäsenrekisteriasioissa:

Anne Saarinen,  anne.saarinen@autismiliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää tieto yhdistyksen jäsenistä sekä jäsenten yhteystiedot ajan tasalla sekä jäsenviestinnän ja jäsenpalveluiden toteuttaminen. Tietoja voidaan käyttää myös jäsenkyselyn tekemiseen, mikäli se on tarkoituksenmukaista, sekä muuhun yhdistystoimintana liittyvään viestimiseen ja tiedottamiseen.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Jäsenrekisteriin tallennetaan tieto jäsenlajista (varsinainen jäsen / perhejäsen / kannatusjäsen) sekä jäsenten yhteystiedot. Jäsenrekisteriin tallennetaan vain yhdistyksen jäsenten tietoja. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
  • jäsenyystyyppi (yksilö-, perhe- tai yhteisöjäsenyys)

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on yhdistyslain mukainen vähimmäisedellytys jäsenyyden syntymiselle

7. Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen omalta jäsenyhdistykseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Kyseessä on Autismiliiton ylläpitämä jäsenyhdistyksen jäsenrekisteri.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Olemme ulkoistaneet jäsenrekisterin ylläpidon käsittelijänä toimivalle Autismiliitolle, jonka hallinnoimaan jäsenrekisteriin tietoja tallennetaan.

Tietoja ei luovuteta jäsenrekisteristä muuta kuin Autismiliiton postituslistalle Autismi-lehden postittamista varten. Lehden postituksen ajan postitustiedot luovutetaan postitusreksiteristä lehden painosta vastaavalle painotalolle ja postille.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokoneiden tietosuoja ja palomuurit pidetään ajan tasalla.

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.  Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Jäsenrekisterin kohdalla tämä tarkoittaa, että vaatimus tiedon poistamisesta johtaa jäsenyyden loppumiseen, koska yhdistyksen on lain mukaan pidettävä rekisteriä jäsenistään. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.