Säännöt

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

TAMPEREEN SEUDUN AUTISMIYHDISTYS TSAU RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MÄÄRITELMIÄ

1. Seuraavissa säännöissä Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:tä kutsutaan lyhyesti "yhdistykseksi"

2. Lapsuusiän autismia-, Aspergerin syndroomaa sekä muita autismikirjoon kuuluvia, laaja-alaisia neurobiologisia kehitysäiriöitä kutsutaan yhdistyksen säännöissä "autismiksi".

3. Henkilöä, jolla on lapsuusiän autismi-, Aspergerin syndrooma-, neurologisen kehityksen erityisvaikeudet- tai muu laaja-alaiseen neurologiseen kehityshäiriöön viittaava diagnoosi tai diagnoosiepäily kutsutaan yhdistyksen säännöissä "autistiseksi henkilöksi".

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena Pirkanmaa.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§ Yhdistyksen tarkoitus on Autismiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää ja valvoa autististen henkilöiden ja heidän perheidensä etuja ja tasa-arvoa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Tukee jäsentensä elämänolosuhteiden parantamista

2. Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille autististen henkilöiden ja heidän perheidensä olojen parantamiseksi

3. Edistää autististen henkilöiden ja heidän perheidensä järjestäytymistä

4. Toimii toimialueellaan yhdyssiteenä autismiin liittyvässä työssä

5. Toimii autististen henkilöiden ja omaisten edunvalvojana

6. Tukee ja järjestää autismiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta

7. Järjestää jäsenistölleen harrastus- ja virkistystoimintaa sekä autismiin liittyvää kuntoutusta

8. Tiedottaa toimialueellaan autismikirjosta

9. Tarjoaa netissä jäsenilleen ja muille autismikirjosta kiinnostuneille yhteydenpito- ja tiedonhankintamahdollisuuksia.  

TOIMINNAN TUKEMINEN

4§ Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenmaksuilla ja erikseen anottavilla avustuksilla. Erikseen anottujen avustusten käytöstä raportoidaan vuosittain lahjoittajatahoille ja Autismiliitolle. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää toimintansa rahoittamiseksi myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Varoja ja avustuksia tulee käyttää mahdollisimman monipuolisesti jäsenten erilaiset tarpeet huomioiden.

JÄSENET

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2§:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Yhdistyksellä on jäsenyys ja kannattajajäsenyys. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

6§ Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Hallitus voi sosiaalisista syistä, kuten opiskelu, työttömyys, asevelvollisuus tai muu vastaava syy, vapauttaa jäsenen jäsenmaksun maksamisesta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksusta vapauttamista tulee hakea kirjallisesti hallitukselta. Jäsen, joka osallistuu hallitustyöskentelyyn, harrastusryhmien vetämiseen tai vastaavaan työpanokseen yhdistyksen asioiden hoidossa, ei maksa jäsenmaksua.

7§ Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä osastoja ja kerhoja, joiden toimintaohjeet hallitus hyväksyy.

8§  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on merkittävästi vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä yhdistyksen ensimmäisessä mahdollisessa sääntömääräisessä kokouksessa.

HALLINTOELIMET

9§ Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.

10§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen pyyntö on saapunut hallitukselle.

11§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava jäsenille jäsenkirjeellä ja julkaistava yhdistyksen kevätkokouksen määräämässä mediassa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

12§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, päätetään yhdistyksen kokouskutsujen mediasta
7. Valitaan yhdistyksen edustaja/t Autismiliitto ry:n liittokokoukseen ja muiden yhteistyöjärjestöjen kokouksiin
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

13§ Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenen ollessa juridinen henkilö on sen edustajalla oltava asianmukainen valtakirja. Autismiliitto ry:n liittohallituksen jäsenellä tai sen toimihenkilöllä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä ja pyyntöä kannateta. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin.

14§ Aloiteoikus yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen on yhdistyksen jäsenellä sekä Autismiliitto ry:n liittohallituksella. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

HALLITUS

15§ Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen alaisuudessaan erityisiä tarkoituksia varten toimivia työvaliokuntia tai toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

16§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuden takaamiseksi hallituksen jäsen voi tarvittaessa osallistua kokoukseen puhelimitse. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

17§ Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, 2. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestysten toimeenpanosta, 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, 4. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta, sekä varojen asianmukaisesta käytöstä, 5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot, 6. toimittaa Autismiliitto ry:lle sen pyytämät selvitykset ja tiedot, muun muassa Autismiliitto ry:n liittokokouksen tarvitsemat asiakirjat kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä 7. pitää yhteyttä viranomaisiin sekä autististen henkilöiden parissa työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

19§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n säännöt antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

20§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin kun muutos on hyväksytty.

21§ Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta, ja purkamisesta päättämiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Autismiliitto ry:n käyttöön.