Väitöstilaisuus 20.8.2020 kello 14 seurattavissa etäyhteydellä

18.8.2020

Seuraa tilaisuutta Zoomista tästä

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulumenestys jää selvästi muita lapsia heikommaksi psykiatristen ja neurokehityksellisten häiriöiden vuoksi. Tämä ilmenee tuoreesta väitöstutkimuksesta, jossa tutkittiin lastensuojelusyistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kouluttautumista ja työllistymistä.

Tutkimuksessa verrattiin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja muiden lasten peruskoulun päättötodistuksia. Tulosten mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla lukuaineiden keskiarvo jäi keskimäärin merkittävästi heikommaksi kuin muilla lapsilla.

Kodin ulkopuolisen sijoituksen taustalla on usein monenlaista huono-osaisuutta, esimerkiksi vanhempien vakavia mielenterveysongelmia tai lapsen omia käyttäytymisen ongelmia. Sijoitetuilla lapsilla yleisiä ovat myös erilaiset mielenterveyden ja kehityksen häiriöt, kuten oppimisvaikeudet ja keskittymishäiriöt.

”Tulokset viittaavat siihen, että psykiatriset ja neurokehitykselliset häiriöt selittävät merkittävissä määrin sitä, miksi sijoitettuna olleet lapset pärjäävät muita heikommin koulussa”, sanoo väitöskirjatutkija Antti Kääriälä.

Tulokset korostavat, kuinka tärkeää näiden häiriöiden tuloksellinen hoito on sijoitettujen lasten tulevaisuudelle. 

”Jos pystytään parantamaan lasten hyvinvointia ja välttämään huonot tulokset peruskoulussa, jatkokoulutuksen ja myöhemmän työllistymisen mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi”, Kääriälä toteaa.

Tehokasta tukea varhaisessa vaiheessa

Tutkimuksen mukaan erityisesti teini-ikäisenä sijoitettujen nuorten peruskoulumenestys jää selvästi muita heikommaksi. Psykiatriset ja neurokehitykselliset häiriöt eivät kuitenkaan näytä yksin selittävän heidän huonoa koulumenestystään.

”Sijoitus kodin ulkopuolelle voi olla välttämätöntä joidenkin nuorten kohdalla, mutta se ei välttämättä auta koulumenestykseen enää kovin merkittävästi. Nuoren kannalta tärkeämpää saattaa olla, että ensin turvataan perusasiat ja arjen sujuminen”, Kääriälä kertoo.

Teini-iässä sijoitetuilla nuorilla sijoituksen taustalla on usein juuri koulunkäynnin vaikeudet ja muun muassa päihteiden käyttö. Kääriälän mukaan monet sijoitetut nuoret olisivat tarvinneet nykyistä tehokkaampaa tukea todennäköisesti jo varhaisemmassa vaiheessa.

”Tulokset pakottavat kysymään, osaammeko tällä hetkellä tukea eri tavoin oireilevia nuoria järkevällä tavalla. Nuorten palveluiden kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn olisi todella syytä panostaa.”

Väitöskirja perustuu THL:n aineistoon, jossa on seurattu kaikkien Suomessa vuonna 1987 ja 1997 syntyneiden lasten tilannetta useiden sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereiden avulla.

VTM Antti Kääriälä väittelee 20.8.2020 kello 14 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Porthania-rakennuksessa (sali PII, Yliopistonkatu 3). 

Väitöskirjan otsikko on "Always a Step Behind? Educational and Employment Transitions among Children in Out-of-home Care." Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä Zoomilla.